Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári

Porovnávajte múdro a ušetrite s Finleo.sk

8 ľudí práve porovnáva ponuky

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Leads Factory, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava, za účelom spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií s cieľom prípravy ponuky touto inštitúciou. V súvislosti s udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že súhlas nie je možné rozdeliť na dve samostatné spracovateľské operácie, nakoľko tieto spolu navzájom súvisia a členený súhlas by v tomto prípade nebol logický a ani vhodný, keďže spracovanie žiadosti bez následného zaslania ponuky finančnej inštitúcii by v tomto prípade nebolo účelné a ani opodstatnené. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať a zároveň, že udelenie súhlasu je podmienkou spracovania formulára na vyššie uvedený účel. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.finleo.sk

Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Na základe Vašej požiadavky o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii, Vám spoločnosť Leads Factory, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava, (ďalej len “LF“) udáva, že Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári z dôvodov optimalizácie ponuky požadovanej finančnej služby a súčasného zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní služieb poskytovaných LF budú spracovávané automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 pís. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) aj bez Vášho súhlasu, pretože sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti LF voči Vašej osobe.

Uvedený postup LF je účelný a dôvodný vzhľadom ku skutočnosti, že požiadavku o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii zadávate výlučne prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle LF a rovnako výsledok spracovania žiadosti, zaslanie žiadosti finančnej inštitúcii na jej ďalšie spracovanie ako aj komunikácia o výsledku vybavenia Vašej žiadosti je komunikovaná výlučne elektronicky prostriedkami diaľkovej komunikácie. A teda dochádza k automatizovanému spracovaniu Vašich osobných údajov bez ľudského zásahu, čo môže mať za následok, že Vaša žiadosť môže byť spracovaná a odoslaná spolupracujúcej finančnej inštitúcii, ale rovnako aj odmietnutá výhradne len na základe automatizovaného individuálneho posúdenia.

Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte máte právo požiadať našu spoločnosť LF ako prevádzkovateľa o tzv. „ľudský zásah“, čo v praxi znamená že Vašu žiadosť o poskytnutie finančnej služby preskúma niektorý z pracovníkov LF. Ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť dané rozhodnutie, ktoré je založené na individuálnom automatizovanom rozhodnutí o ktorých budete informovaný v e-maily o vybavení Vašej žiadosti. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania nájdete na www.finleo.sk.